Здружение за унапредување на спортот и организирање спортски настани „Спортски Мостови” – Струга го изготви следниот 

ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ АТЛЕТСКА ТРКА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА

Целта на овој протокол е обезбедување насоки и правила со цел гаранција дека здравјето на учесниците, вработените, медицинските лица и волонтерите е заштитено во текот на целиот настан.

Тековниот протокол вклучува правила и прописи кои го регулираат организирањето на тркачки настани како и здравствени мерки и процедури што треба да се следат за време, пред или по настанот. Овој протокол редовно се ревидира во консултација со соодветен медицински научен персонал и се темели на актуелните епидемиолошките податоци.

ОПШТИ ПРАВИЛА

Максималниот број на учесници на која било тркачка трка е утврден на 500. Во случај на настан со повеќе од една трка горенаведениот максимален број се однесува на секоја индивидуална трка (а не на целиот настан), под строг услов секоја трка да започне во различно време.

Сите членови на персоналот, волонтери, судии и партнери вклучени во настанот носат заштитна маска во текот на целиот настан.

До нивното поставување на Старт линијата, од моментот кога ќе пристигнат во областа за припрема и во текот на секое загревање, на тркачите им се препорачува да носат заштитна маска.

ПРЕД ТРКАТА (ПРЕД ДЕНОТ НА ТРКАТА)

ЦЕНТАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА - ΕΧΡΟ (доколку е применливо)

1. Центарот за регистрација (Центар за подигање на броеви и стартни пакети) работи во различни часови и / или денови, со цел да им служи на различни групи тркачи.

2. Се планира Центарот за регистрација да биде сместен на отворено, се додека тоа е дозволено од временските услови.

3. Центарот за регистрација има одреден број штандови од каде што тркачите го подигаат сопствениот стартен пакет, што е важно за вкупниот број на тркачи што треба да бидат добредојдени. Ниту еден штанд не смее да опслужува повеќе од 500 тркачи дневно. Секој штанд треба да се постави на таков начин што ќе има празен простор од најмалку 1,5м лево и десно од соседните штандови, додека просторот помеѓу два различни штандови е најмалку 6m доколку бидат поставени еден спроти друг.

4. Кога се во редица, учесниците треба да стојат на назначени места кои овозможуваат најмалку 1,5 метри слободен простор околу секоја личност (на секоја насока).

5. Ќе има ознаки на подот со цел да им се укаже на тркачите точното место на кое треба да стојат додека чекаат да бидат услужени. Се применува правило од 1,5 метри оддалеченост во секоја насока.

6. Учесниците ќе добијат персонализирана е-пошта или текстуална порака (СМС) што ќе ги извести за точниот ден и час кога ќе треба да го посетат Центарот за регистрација за да го земат сопствениот стартен пакет, така што секое преполнување ќе биде избегнато.

7. Секој тркач треба да го подигне својот стартен пакет најдоцна еден ден пред почетокот на трката. 

8. Во случај кога Центарот за регистрација е поставен во затворен простор, тогаш само на одреден број лица ќе им биде дозволено да бидат во собата истовремено. Правилото што се применува со цел да се идентификува дозволениот број на лица во собата е едно (1) лице на секои пет (5) квадратни метри.

9. Лица специјално задолжени за имплементација на протоколот ќе бидат поставени на влезот, ќе го бележат бројот на лица што се наоѓаат внатре и веднаш ќе го прекине влезот, во случај да биде исполнет максималниот број.

10. Сите тркачи и учесници кои ќе го посетат Центарот за регистрација на настанот, ќе бидат известени претходно за постапката што треба да ја следат до времето кога ќе пристигнат во Центарот за регистрација.

11. Службените лица и волонтерите во Центарот за регистрација секогаш носат заштитна маска.

12. Антисептичен гел за раце ќе биде достапен на секој штанд, што треба да го користат вработените, волонтерите и тркачите / учесниците.

13. Сите области и простории на Центарот за регистрација треба редовно да се чистат и проветруваат редовно во текот на денот и на крајот од истиот.

ДЕН НА ТРКА - СИСТЕМ ЗА СТАРТ ВО ИНТЕРВАЛИ (БРАНОВИ)

1. Тркачите се распоредени во неколку различни блокови, од кои секој вклучува до 100 учесници. Во секој блок, има многу простор за тркачите да го следат - по своја одговорност - правилото за социјално дистанцирање од 1,5 метри во секоја насока. Врз основа на тоа правило, на секој тркач има простор за себе од околу 2,5 квадратни метри. Тоа значи дека блок од 100 тркачи зафаќа површина од 250 квадратни метри (100 тркачи X 2,5 квадратни метри).

2. Во блокот веднаш зад Стартната порта (блок подготвен за почеток), како и во оној пред него, на подот ќе има специфична сигнализација која ќе му укажува на секој тркач каде да застане и како да се продолжи напред. Правилото за социјално дистанцирање секогаш се применува. На тој начин, секој блок ќе има специфичен број на линии создадени со одредени места, што ќе означува каде може да стои тркачот.

3. Секоја линија на тркачи треба да започне одделно, со временска разлика помеѓу линиите што им овозможува на тркачите што претходеа да истрчаат растојание од околу 6м до 8м пред следната линија да го премине Почетокот.

4. Тркачите се доделени во специфичен блок во зависност од стартниот број.

5. Првата линија од блокот ќе започне со временски јаз од две (2) минути во однос на последната линија на претходниот блок.

6. На сите учесници им се препорачува да носат заштитна маска до моментот кога ќе ја започнат трката, што значи до моментот кога ќе се најдат на некое од стоечките места во двата блока пред почетната линија. Значителен број корпи за отпадоци ќе бидат достапни на страните на овие два блока, каде што тркачите можат да ги фрлат своите маски.

7. Трчачите можат да ја остават облеката на назначената област, откако претходно ќе ја стават во пластични кеси. Назначената област треба да биде што е можно поголема, во однос на бројот на тркачи и самата трка. Додека тркачите ги предаваат своите торби, волонтерите ќе ги прскаат вреќите со антисептички гел или течност пред да стапат во контакт.

ДЕН НА ТРКА - ЗА ВРЕМЕ НА ТРКАТА 

1. За време на трката, на тркачите им се препорачува да држат што е можно поголема дистанца и да ги следат следните совети: 

а) Трчањето рамо до рамо се смета за безбедно само кога помеѓу тркачите има безбедносно растојание од 1,5м. 

б) Трчањето во формат X (едниот пред, а другиот одзади и лево или десно) се смета за безбедно само кога може да се замисли растојание од 1,5м помеѓу тркачите од секоја страна. 

в) Трчањето во групи без одржување на горе наведените растојанија треба да се избегнува од почеток. 

2. Почетокот на бранот, како што е опишано погоре, спречува гужва за време на трката. 

3. Секој тркач е ставен во еден од почетните блокови на располагање. Тоа значи дека тие ја започнуваат и трчаат трката со специфично темпо. Таквата распределба помага и да се избегне гужва за време на трката. 

4. Сите тркачи треба да трчаат облечени во опрема, која во никој случај не смеат да ја тргнат пред, за време или по завршувањето и до моментот кога ќе ја соберат назад торбата за облека.

ДЕН НА ТРКА – ЗАВРШЕТОК 

1. Како што беше кажано погоре, со примена на систем за стартување на бран се спречува гужва за време на трката и до целта.

2.Волонтерите ја оставаат торбата заедно со медалот за завршена трка а тркачот сам ги зема. Во случај да се понудат и банани или друга свежа храна, тие исто така се ставаат на масата за тркачот сам да ги земе.

3.Релевантните церемонии за доделување медаљи се спроведуваат со целосно почитување на правилата за социјално дистанцирање, избегнување на каков било непотребен контакт и со присуство на апсолутно минимален број на лица.

ПОДДРШКА НА ТРКАТА 

1. Службените чица и волонтерите ќе бидат добро обучени и во целосна свесност за постапките, правилата и прописите што треба да се следат за време на настанот, како и за постојниот протокол што е во функција.

2. Секој ќе носи заштитна маска за време на целиот работен однос за време на настанот. Маските редовно се менуваат според упатствата на Националниот центар за јавно здравје.

3. Корпите за отпад, каде што може да се фрлат маски и ракавици, ќе бидат достапни во сите области.

4. За време на Денот на трката, треба да има строга контрола на пристапот на секоја област за поддршка на настанот и на секоја влезна точка ќе се врши мерење на телесната темперутаура.

5. Меѓу областите за поддршка на настанот, ќе се предвиди одредена изолирана просторија, каде што ќе се третираат потенцијални здравствени проблеми (еден или повеќе), без разлика дали се однесуваат на тркачи, волонтери, персонал и / или партнери.

6. Со сите медицински области ќе се управува според упатствата на Националниот центар за јавно здравје и ќе бидат целосно и соодветно опремени.

7. Сите области за поддршка редовно ќе се чистат за време на Денот на трката, додека ќе се изврши обемна деконтаминација пред да се користат.

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

1. Сите учесници ќе бидат постојано информирани за сите аспекти на настанот, правилата, прописите и процедурите што треба да се следат.

2. Со цел да бидат информирани тркачите, организациониот одбор ќе испраќа редовни билтени и персонализирана е-пошта. Како што се приближуваме до Денот на трката, таквата комуникација ќе станува се почеста. Ќе вршиме редовни аудио соопштенија за време на Денот на трката, потсетувајќи ги тркачите на правилата, постапките што треба да се следат, упатствата и задолженијата издадени од Националниот центар за јавно здравје и организациониот одбор на трката.